Отчитане на работното време според влизанията и излизанията и изготвяне на справки за него.    

    Всички данни за преминаването през контролните точки се съхраняват в сървъра на пропусканата система, което позволява във всеки един момент да се получи пълна информация за движението на всеки един от персонала. Въз основа на тези данни може автоматично да се изготви справка за отработеното от него време, закъснения, отсъствия, извънреден и нощен труд и др.