Обща алармена система за жилищна сграда

           Инсталирането на обща алармена система в даден вход снижава разходите за всеки апартамент поотделно, доколкото общите части – четци, клавиатури и др. се закупуват веднъж. Дава възможност за проява на ‘добросъседство’ – при нахлуване в даден апартамент във всички обхванати апартаменти се включва сигнал за тревога. Възможно е системата да се изгради така, че на индикаторно табло да се изписва кой точно апартамент се извършва кражба. По този начин хората се пазят един друг. Възможно е системата да се изгради така, че едновременно да заключва входната врата, блокирайки вероятния път за отстъпление на крадеца.

           Системата е модулна и може да бъде надграждана впоследствие според индивидуалните нужди на всеки отделен собственик.

           Например, за собственик, решил да си постави и индивидуален четец, могат да се правят справки, даващи отговор на въпроси като "Детето ми учи ли днес, или риташе топка?" - т.е, да се проследят влизанията и излизанията от жиличето с даден таг - или на член от семейството, който го използва.

           Или може да се подава сигнализация при отворена или недобре затворена врата – както за входна врата, така и за отделно жилище, и мн. други, според желанието на клиента, опции.