Напускане

           Отчита окончателно плащане, в което са отразени всички натрупани суми до момента (предварителни и междинни плащания, отстъпки, натрупани суми по кредитни карти, остатъчни суми по дебитни карти и други платени услуги). Издаване на фактури и фискални бонове. При наличие на модул “Камериерски офис” - изпраща информация за почистване на освободените стаи.